Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Jenčík a dcery, s.r.o. se sídlem 335 01 Prádlo, č.p. 5 identifikační číslo 078 03 711 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37379 pro smlouvy uzavírané komunikačními prostředky na dálku, zejména prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jencikadcery.cz a jinými komunikačními prostředky na dálku, zejména e-mailové a telefonické objednávky kupujícího.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jenčík a dcery, s.r.o., se sídlem 335 01 Prádlo č.p. 5, identifikační číslo 078 03 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37379 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající a jinými komunikačními prostředky na dálku, zejména e-mailové a telefonické objednávky kupujícího. Internetový obchod je prodávající provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jencikadcery.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, daně spotřební a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Dostupnost zboží, které je skladem u prodávající je (i) do jednoho (1) pracovního dne k vyzvednutí v místě provozovny prodávající, (ii) v případě požadavku na dodání zboží kupujícím, je zboží expedováno nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. Zboží takzvaně na objednávku, bude expedováno individuálně na základě dohody prodávající a kupujícího.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, počtu objednávaného zboží,
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami.
 6. Kupujícímu je umožněno učinit objednávku také jinými komunikačními prostředky na dálku, zejména učinit objednávku e-mailem či telefonickým hovorem. Pro objednávku učiněnou těmito komunikačními prostředky na dálku se přiměřeně použije tato část obchodních podmínek nazvaná „uzavření kupní smlouvy“.
 7. Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávající na její emailovou adresu uvedenu v obchodních podmínkách.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. S ohledem na charakter zboží prodávaný prodávající kupující učiněním objednávky stvrzuje a prodávající deklaruje, že je osobou plnoletou a oprávněnou k nákupu zboží.

Cena zboží a platební metody

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  Pro smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 287107541/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému – platební bránou společnosti Comgate;
  3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate;
  4. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   Pro smlouvu uzavřenou na základě e-mailové či telefonické objednávky:
  5. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  6. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   Pro smlouvu uzavřenou kupujícím osobně v provozovně prodávající:
  7. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 335 01 Prádlo č.p. 5;
  8. bezhotovostně platební kartou;
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží uvedené mimo jiné v části obchodní podmínek „přeprava a dodání zboží“ odst. 1.43.
 3. Je-li prodávající k úhradě kupní ceny zboží vystavena proforma faktura, je úhrada proforma faktury v plné výši podmínkou dodání zboží. V ostatních případech prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Došlo-li ke zjevné technické chybě na straně prodávající při uvedení ceny zboží, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinna dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávající.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávající, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávající či na adresu elektronické pošty prodávající jencik@jencikadcery.cz
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek a vrácení zboží prodávající prostřednictvím přepravce, musí být zboží adekvátně zabaleno dle požadavků přepravce pro přepravu alkoholu ve skleněných lahvích.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. V případě, že prodávající přijala peněžní prostředky v hotovosti nebo dobírkou, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bezhotovostním převodem na bankovní účet označený pro tento účel kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a odpovídající počet zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zjistí-li kupující porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky při přepravě, odmítne kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu přepravce kupující potvrzuje neporušenost obalů zboží při jeho převzetí.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávající, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. Náklady spojené s balením a dodáním zboží dle jednotlivých přepravců:


  Přepravce Messenger, s.r.o.:
  0-10 Kg, dopravné a balné 180,– Kč, dobírka 35, — Kč,
  10-20 Kg, dopravné a balné 280,– Kč dobírka 35, — Kč
  20-30 kg, dopravné a balné 380,. Kč, dobírka 35,- Kč. 


  Přepravce WeDo s.r.o.:
  do výdejního místa: 0-10 Kg, dopravné a balné 99,– Kč, dobírka 35,– Kč,
                                     10-20 Kg, dopravné a balné 199,– Kč, dobírka 35, — Kč,
  na adresu: 0-12 Kg, dopravné a balné 149,– Kč, 12-20 kg dopravné a balné 300,– Kč, dobírka 35, — Kč.
 7. V případě, že bude kupující požadovat dodání zboží o vyšší hmotnosti než uvedené v odst. 1.43, bude dodání zboží řešeno individuálně na základě dohody prodávající a kupujícího.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsala nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné,
  2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  6. zboží s otevřeným obalem, porušenou kontrolní páskou či poškozeným obalem nebo neoriginálním uzávěrem nemůže být úspěšně reklamováno.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující tak, že předloží prodávající zboží, u kterého uplatňuje právo z vadného plnění včetně související faktury – daňového dokladu, označí vadu nebo oznámí, jak se vada projevuje.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese její provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na druh prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese její provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na druh prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 7. Prodávající nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace prodávající, bude odstranění vady prioritně řešeno výměnou vadného zboží za zboží bezvadné.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.
 9. S ohledem na charakter zboží prodávané prodávající, nemusí být zboží označeno v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících předpisů a nařízením (EU) č. 1169/2011 datem minimální trvanlivosti. Prodávající je povinen zboží skladovat odpovídajícím způsobem, zejména uložit zboží v tmavé místnosti při teplotě 5-20 ° C a relativní vlhkosti, která není větší než 85%.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jencik@jencikadcery.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.
Zpět do obchodu